Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

Datum

Na osnovu člana 8. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju  namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, broj: 02-04-21805-16/21 od  20.5.2021. godine,

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava javnost o objavi „Javnog poziva za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“.

Na službenoj web stranici  Ministarstva ( https://mon.ks.gov.ba/node/1178 ) objavljeni su potpuni tekst Javnog poziva za prijavu aplikanata, a prijavni obrasci za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom se preuzimaju putem linka: https://nir.ks.gov.ba/index.php/nir/obrasci

Prijave se podnose u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana objavljivanja istog na službenoj stranici.

Prijave sa traženom dokumentacijom se moraju dostaviti na dva načina najkasnije do 15.6.2021.godine.

Elektronskim putem, kroz online sistem koji je dostupan putem web adrese:

http://nir.ks.gov.ba

Pismenim putem, lično ili poštom na adresu, sa svim originalnim dokumentima (ili ovjerenim fotokopijama):

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Ulica Reisa Džemaludina Čauševića br, 1

„Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu – PROGRAM: [broj programa na koji se aplicira]“,

uz naznaku (Ne otvaraj – otvara Komisija)

Ukoliko jedan od načina dostave izostane, prijave će se smatrati nepotpunim.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sektoru za nauku, kontakt telefon: 033 562 069.