Skip to main content
Please wait...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE/ICE

Datum

Redovni studenti/ice visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službenen novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba i u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje zdtravstvene zaštite navedena je na obrascu zahtjeva.
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se predaje na protokol Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, šalter sala.