Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon:+387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba
MINISTRICA
Aleksandra Nikolić
Telefon:+387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029
SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma Trajkov
Telefon:387(0)33 562-028

Sektor za visoko obrazovanje

POMOĆNICA MINISTRICE
Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Stručna savjetnica za visoko obrazovanje i nastavu
Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba

Sektor za nauku

Stručni savjetnik za osiguravanje uvjeta za kvalitet u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti
Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba
Viši referent za administrativne poslove
Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-132
elma.kudic@mon.ks.gov.ba
POMOĆNICA MINISTRICE
Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Pomoćnik ministrice
Nihad Šeta,dipl.ecc
nihad.seta@mon.ks.gov.ba