Skip to main content
Please wait...

Javne konsultacije na Prednacrt zakona o visokom obrazovanju

Datum

Pozivamo sve zainteresirane strane da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljnaja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/11 – Novi prečišćeni tekst, 30/11 – Ispravka, 23/15 i 26/17) uzmu aktivno učešće u javnim konsultacijama koje provodi Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Knatona Sarajevo i dostave svoje komentare na Prednacrt zakona o visokom obrazovanju.

  • Komentari možete dostavljati do 17.5.2021. godine putem protokola Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Ovim zakonom utvrđuju se sistem, djelatnost, vrste i principi visokog obrazovanja; opća pitanja u vezi s vrstama i ciklusima studija i diplomama koje se izdaju; položaj, organizacija i djelovanje visokoškolskih ustanova; strategija razvoja i finansiranje visokog obrazovanja; status, prava i obaveze studenata; status, prava i obaveze akademskog osoblja i drugih zaposlenih na visokoškolskim ustanovama; akademski integritet; Vijeće za visoko obrazovanje i nauku u Kantonu Sarajevo; obaveze i prava Kantona Sarajevo u visokom obrazovanju; nadzor organa Kantona Sarajevo nad radom visokoškolskih ustanova i druga pitanja od značaja za visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo.