Skip to main content
Please wait...

„Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta“ - Vijeće Evrope

Datum

Sekretarijat odjela za obrazovanje Vijeća Evrope objavio je „Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta“.  Fokus poziva je u pronalaženju načina za promociju akademskog integriteta tokom trajanja pandemije COVID-I9. Prijedlozi se mogu dostaviti u okviru sljedećih šest kategorija: Podučavanje i učenje, Politike, Procedure, Komunikacija,  Upravljanje/strukture, Obuka.

Na poziv mogu aplicirati javne i privatne visokoškolske ustanove i unije studenata iz zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije.

Popunjen aplikacijski obrazac (na engleskom ili francuskom jeziku) je potrebno poslati elektronski (Word i/ili PDF) na e-mail etined@coe.int  najkasnije do 20. avgusta 2021. godine (do23:59 CEST).

U predmetu email-a treba da bude naznačeno ,,Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19".

Za sva pitanja za predmetni poziv možete se obratiti na e-mail adresu etined@ceo.int uz naznaku u predmetu email-a ,,QUESTIONS - Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-l9" najkasnije jednu sedmicu prije krajnjeg roka za dostavu aplikacija.