Skip to main content
Please wait...

Sigurnost djece u digitalnom okruženju i Instrukcija Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS

Datum

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavilo je osnovnim i srednjim školama instrukciju da se u mjesecu februaru školske 2020/2021. godine realiziraju časovi Odjeljenske zajednice koji će za cilj imati upoznavanje učenika sa rizicima u online okruženju, kao i razvijanje svijesti o mogućim posljedicama korištenja društvenih mreža, interneta i video igara.

Cilj je zaštititi djecu od neželjenih posljedica, u vremenu velikih izazova, kada se i nastavni proces odvija u online okruženju.

Na web stranici Ministarstva (http://mon.ks.gov.ba), postavljen je link "Sigurnost u digitalnom okruženju", sa pregledom priručnika i video-materijala koji se mogu koristiti prilikom realizacije časova Odjeljenske zajednice.

"Na ovim časovima važno je edukovati učenike o odgovornom ponašanju na internetu, opasnosti dijeljenja ličnih podataka, kako sigurno koristiti društvene mreže, te o važnosti prijavljivanja nasilja u online okruženju. Obaveza školskih zajednica je da pripreme informaciju za roditelje/staratelje učenika, kako bi se upoznali na koji način može biti ugrožen najbolji interes djeteta prilikom korištenja interneta, kao i kako da zaštite dijete od mogućih zloupotreba na internetu", navode iz Ministarstva.

Ističu kako svako dijete ima pravo na zaštitu od zlostavljanja i da bude tretirano bez diskriminacije. Škola ima odgojno-obrazovnu ulogu u životu djece, a nastavnici i stručni saradnici imaju ulogu da obezbijede uslove za ostvarivanje prava djeteta na zdrav i siguran rast i razvoj u školskom okruženju.