Skip to main content
Please wait...
- Odluka Komisije o standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata u postupku izbora kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Odluka o standardima.pdf )
- Poslovnik o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Poslovnik o radu Komisije Uo UNSA.pdf )
- Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata ( Uputstvo.pdf )

Zakon

- Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Okvirni zakon o visokom obrazovanju ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o fondu za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 36/10 )
- Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 , 26/16 )
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju (prednacrt) ( Prilog )
- Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o zdravstvenom osiguranju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Uredba

- Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 )

Odluka ili rješenje

- Odluka kojom se isplaćuju novčana sredstva mentoru i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( Odluka.pdf )
- Odluka kojom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopuni odluke 27-01/2-11-4226/21 od 15.02.2021. godine ('Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 )
- Odluka o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o isplati novčane naknade članovima Radne grupe ( Odluka o isplati naknade clanovima Radne grupe.pdf )
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 )
- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo ( Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživače djelatnost )
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o osnivanju Savjeta za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' Odluka o osnivanju Savjeta za nauku.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - dobavljena i pročišćena voda ( odluka o pokretanju javne nabavke-dobavljena voda.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - štampane knjige ( odluka o pokretanju javne nabavke -stampane knjige.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- kancelarijske mašine, oprema i potrepštine ( odluka o pokretanju javne nabavke-kancelarijske masine.pdf )
- Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu ( Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu.pdf )
- Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Rješenje o imenovanju Ekspertne komisije radi razmatranja zahtjeva "Verlab" d.o.o. Sarajevo i davanja strčnog mišljenja o usklađenosti elaborata sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ( Ekspertna komisija )
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Rješenje )
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Rješenje )
- Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za Visoko obrazovanje ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Rješenje o imenovanju Radne grupe za provođenje analize i davanja stručnog mišljenja o uspostavljenim bazama podataka/registrima naučnoistraživačke djelatnosti na području kantona Sarajevo ( Radna grupa )