Skip to main content
Please wait...
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' 44/14 )
- Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku računovodstvenih usluga za potrebe Ministarstva ( Odluka )
- Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku vode za piće za potrebe Ministarstva ( Odluka )
- Poslovnik o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Poslovnik )
- Strategija prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023.godina ( Strategija )
- Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata ( Uputstvo , Zahtjev , Zahtjev )

Zakon

- Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji ( 43/09 )
- Okvirni zakon o visokom obrazovanju ( 59/07 )
- Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Uredba )
- Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( 12/03, 34/03 i 65/13 )
- Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 36/10 )
- Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 , 26/16 )
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji ('Službene novine Kantona Sarajevo' 9/2000 )
- Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 )
- Zakon o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 , 35/20 , 40/20 , 39/21 )

Uredba

- Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ( 22/21 , 13/22 )

Odluka ili rješenje

- Odluka kojom se isplaćuju novčana sredstva mentoru i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( Odluka )
- Odluka o davanju saglasnosti o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ( 2009 , juni 2012 , avgust 2012 , feb 2015 , april 2015 , 2018 )
- Odluka o isplati novčane naknade članovima Radne grupe ( Odluka )
- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo ( Odluka )
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 44/14 , 23/21 )
- Odluka o osnivanju Savjeta za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' 20/21 )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - dobavljena i pročišćena voda ( Odluka )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - štampane knjige ( Odluka )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- kancelarijske mašine, oprema i potrepštine ( Odluka )
- Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ( )
- Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ('Službene novine Kantona Sarajevo' 25/04 , 23/05 )
- Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu ( Odluka )
- Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica ( Odluka )
- Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ( Odluka )
- Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ( Odluka )
- Rješenje o imenovanju Ekspertne komisije radi razmatranja zahtjeva "Verlab" d.o.o. Sarajevo i davanja strčnog mišljenja o usklađenosti elaborata sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ( Rjesenje )
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Rješenje )
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Rješenje )
- Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za Visoko obrazovanje ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Rješenje o imenovanju Radne grupe za provođenje analize i davanja stručnog mišljenja o uspostavljenim bazama podataka/registrima naučnoistraživačke djelatnosti na području kantona Sarajevo ( Rjesenje )
- Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti mladih iz Budžeta Kantona Sarajevo ( Rjesenje )
- Rješenje o ovlaštenju zaposlenika za vršenje unosa podataka u Registar transfera ( Rjesenje )

Pravilnik

- Pravilnik kojim se uređuje formiranje Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti mladih iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21 )
- Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ( 21/19 )
- Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' 26/13 )
- Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 50/16 )
- Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra ('Službene novine Kantona Sarajevo' 15/15 )
- Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova ('Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14 )
- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06 )
- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ('Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 , 20/20 )
- Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 47/14 )
- Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva ('Službene novine Kantona Sarajevo' 52/14 )
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 , 8/22 )
- Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ( Spisak )